Belasting-update.net

(Actueel belasting nieuws)

Liquidatieverlies pas aftrekbaar na voltooiing vereffening

Bij de liquidatie van een deelneming is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing op het geleden liquidatieverlies. Dit betekent dat een liquidatieverlies aftrekbaar is. De aftrek is echter pas mogelijk als de vereffening van de geliquideerde deelneming is voltooid.

Een bv verwerft in februari 2006 voor €2,5 miljoen een belang van 45% in een andere vennootschap. Op 11 augustus 2006 wordt deze vennootschap failliet verklaard. Het faillissement is nog niet afgewikkeld. In haar aangifte vennootschapsbelasting voor het jaar 2006 neemt de bv het bedrag van €2,5 miljoen op als liquidatieverlies. De inspecteur corrigeert deze post.

Tijdstip vereffening

Uit de Wet op de vennootschapsbelasting volgt dat, mits wordt voldaan aan een aantal wettelijke vereisten, een liquidatieverlies pas in aanmerking wordt genomen als de vereffening is voltooid. In een besluit van 26 februari 2008 legt de staatssecretaris van Financiƫn uit waarom is gekozen voor het tijdstip waarop de vereffening is voltooid. Er zijn twee redenen, te weten:

  1. door de liquidatie van de dochter heeft de fiscus de zekerheid dat de mogelijkheid van verliescompensatie voorgoed verloren is gegaan;
  2. in een eerder jaar dan waarin de vereffening van de dochter plaatsvindt kan het liquidatieverlies nog niet worden berekend, omdat dit mede afhankelijk is van de liquidatie-uitkeringen.

Langlopende liquidatie

Soms is het mogelijk om, met een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule, een liquidatieverlies eerder in aanmerking te nemen. Bijvoorbeeld in het geval van een langlopend faillissement of een langlopende liquidatie van lichamen waarin een deelneming wordt gehouden. Hiervoor is het volgende beleid ontwikkeld. Indien in het achtste jaar volgende op:

  • ofwel het jaar waarin de dochter in staat van faillissement is verklaard;
  • ofwel het jaar waarin het besluit tot liquidatie van de dochter is genomen de vereffening,buiten de wil van belanghebbende, nog niet is voltooid;

keurt de staatssecretaris goed dat het liquidatieverlies ten laste van de winst van dat achtste jaar wordt gebracht. Een belanghebbende moet dan wel ten genoegen van de Belastingdienst verklaren dat, indien in enig jaar nog voordelen uit hoofde van de deelnemingen opkomen, deze voordelen bij het bepalen van de winst niet buiten aanmerking zullen blijven.

Bijzondere omstandigheden

Als het nog niet voltooid zijn van de vereffening is te wijten aan belanghebbende, of indien overigens bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling van de Belastingdienst, dient het verzoek te worden voorgelegd aan het ministerie. Daar zal per geval worden bezien of er aanleiding is tot toepassing van de harheidsclausule.

Verlies nog niet aftrekbaar

Rechtbank Arnhem beslist dat, nu de vereffening in 2006 nog niet was voltooid, de bv onterecht een liquidatieverlies ten laste van haar resultaat heeft gebracht.

Terug naar de beginpagina >>

Copyright © Belasting-Update.net. All Rights Reserved.